KIWANIS BLIJFT ZICH INZETTEN VOOR DIVERSITEIT, GELIJKHEID EN INCLUSIE

KIWANIS BLIJFT ZICH INZETTEN VOOR DIVERSITEIT, GELIJKHEID EN INCLUSIE

DIVERSITEIT, GELIJKHEID EN INCLUSIE 

Kiwanis International stelt zich als vrijwilligersorganisatie via zijn leden in meer dan 70 landen ten dienste van kinderen in alle windstreken, en zet zich dan ook al jarenlang in voor gelijke kansen en waardigheid voor iedereen. In juni 2022 heeft de raad van bestuur van Kiwanis International de nieuwste belichaming van dat principe goedgekeurd: een gedetailleerde verklaring betreffende ons voortdurende streven naar diversiteit, gelijkheid en inclusie (DGI).
HET STREVEN VAN KIWANIS INTERNATIONAL NAAR DIVERSITEIT, GELIJKHEID EN INCLUSIE

De missie van Kiwanis — zich ten dienste stellen van kinderen wereldwijd, kind per kind, en gemeenschap per gemeenschap — wordt weerspiegeld in ons voortdurende streven naar diversiteit, gelijkheid en inclusie. We beseffen maar al te goed dat de kinderen van de wereld een brede waaier aan etnische achtergronden, religies, mogelijkheden, socio-economische statussen, genderidentiteiten en seksuele geaardheden vertegenwoordigen. Onze visie bestaat erin dat we wereldwijd een positieve invloed willen uitoefenen op gemeenschappen, opdat alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, ooit wakker zouden worden in een gemeenschap die in hen gelooft, die hen voedt en die hun de steun geeft die ze nodig hebben om te overleven.

Onze visie kan enkel en alleen werkelijkheid worden als onze Kiwanis-familie individuen met uiteenlopende achtergronden, talenten en perspectieven verwelkomt, in haar armen sluit en dient. Als gevolg van de wereldwijde aanwezigheid van Kiwanis is het van het grootste belang dat we op alle niveaus van onze organisatie samenwerken met leden en organisaties die verschillende gemeenschappen vertegenwoordigen en hen bij onze werking betrekken.

Diversiteit: We verbinden ons ertoe de diversiteit te vergroten en de waaier aan verschillen tussen mensen te omarmen. De Kiwanis-clubs zullen bij het evalueren van lidmaatschapsaanvragen of tijdens hun activiteiten of werkzaamheden niet discrimineren op basis van ras, huidskleur, religieuze overtuiging, nationaliteit, leeftijd of geslacht, met inbegrip van seksuele geaardheid en genderidentiteit.

Gelijkheid: We verbinden ons ertoe een kansenbeleid te voeren dat, ongeacht de criteria, uitgaat van rechtvaardigheid, onpartijdigheid en een niet-discriminerende aanpak.

Inclusie: We verbinden ons ertoe inspanningen te blijven leveren opdat de waardigheid van alle mensen te allen tijde zou worden erkend, gerespecteerd, gewaardeerd en gesterkt.

Vragen of bemerkingen omtrent diversiteit, gelijkheid en inclusie kunnen per e-mail worden gestuurd naar diversity@kiwanis.org.

 

INCLUSIVITEIT OMARMEN EN BEVORDEREN

In 2008 bereikte de organisatie met haar jarenlange engagement een andere mijlpaal, toen de afgevaardigden op het congres van Kiwanis International een resolutie goedkeurden die de inclusiviteit omarmt en clubs ertoe aanzet en ondersteunt om omgevingen te creëren die wederzijds respect stimuleren. En dat gebeurde in deze bewoordingen:

Zo wordt beslist door de afgevaardigden, die zijn samengekomen op het congres van 2008 van Kiwanis International in Orlando, Florida, dat alle leiders en leden van Kiwanis, actie zullen ondernemen om een cultuur en een clubomgeving te creëren waarin wederzijds respect voor allen wordt ontwikkeld en gestimuleerd en die de inclusiviteit binnen ons geliefde Kiwanis omarmt.

Deel deze post